Terrängmodeller

DTM/DSM
Genom att skanna med stationär skanner eller drönare får vi en verklighetstrogen representation av terrängen som vi sedan gör om till en digital modell med höjdnivåer.


Vi tar fram en terrängmodell där växtlighet och andra objekt har separerats och bara marken återstår.

Förutom att importera 3D-modellen i program som Revit och SketchUp så kan även nivåkurvor extraheras och användas i CAD-program till ritningar.

Om så önskas använder vi GNSS-mätning när vi skannar så positionering av fastigheten och höjd över havet blir korrekt utmätt.

DSM (digital surface model): 

En DSM visar de naturliga och byggda objekten på jordens yta. Inkluderar t.ex. byggnader, infrastruktur och vegetation.


DEM (digital elevation model) och
DTM (digital terrain modell):

En markyta utan inslag som byggnader och träd.

En höjdmodell av "bar jord" är särskilt användbar i markanvändningsplanering och kan fås med höjdnivåer i form av punkter eller konturlinjer.

Situationsplan DTM
3D-skannad terrängmodell med punktmoln

En 3D-skannad terrängmodell för landskapsarkitektur där vi även behållit delar av punktmolnet med träd och byggnad som referens.

3D-skannad terrängmodell i SketchUp

Samma terrängmodell som ovan, importerad i SketchUp.


Massaberäkning: 

3D-skanning kan med fördel användas till att beräkna volym av markmaterial, vid t.ex. schaktning.

Situationsplan DTM